Obowiązkowe dni adaptacyjne – I rok, studia zaoczne 2015/16

Program dni adaptacyjnych dla studentów I roku studiów niestacjonarnych (zaocznych) I stopnia kierunek Logistyka i administrowanie w mediach

Zapraszamy 02.10.2015 r. godz. 15.00, sala 2.06, ul.Bednarska 2/4 (nowa siedziba Instytutu Dziennikarstwa)

Odbędzie się spotkanie z Kierownikiem Studiów, przedstawicielem sekcji studenckiej. Po części oficjalnej student podpisze umowę i odbierze legitymację studencką.

Uwaga! Studenci, którzy składając dokument w komisji rekrutacyjnej nie złożyli podania o legitymację, czy potwierdzenia opłaty za legitymację , zobowiązani są dostarczyć na spotkanie.

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA !!!

Do systemu można logować się dopiero po immatrykulacji – tzn. po wpisaniu przez sekretariat do systemu USOS.

Zapoznanie z zasadami korzystania z Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego – szkolenie online – więcej informacji na stronie www.buw.uw.edu.pl w zakładce Przewodnik, a następnie: szkolenie-szkolenie biblioteczne – szkolenie biblioteczne online.

Student, który przeszedł to szkolenie z wynikiem pozytywnym, powinien wydrukować stronę z wydrukiem testu a następnie złożyć wydruk w sekretariacie studiów.

Uwaga ! Elektroniczne szkolenie BHP www.come.uw.edu.pl

Studenci mają obowiązek zapoznać się z materiałami szkoleniowymi wystawionymi na platformie internetowej COME i rozwiązać test umieszczony na tej platformie. System automatycznie wyliczy zaliczenie. Szkolenie jest obowiązkowe.

REJESTRACJA NA LEKTORATY Z JĘZYKÓW OBCYCH I ZAJĘCIA WF przez Internet. Zapisy i terminy podane pod adresem http://rejestracja.usos.uw.edu.pl

Więcej szczegółów na temat lektoratów w ogłoszeniu Szkoły Języków Obcych – link tutaj.

Informacja o seminariach licencjackich

Szanowni Studenci Logistyki Mediów

W semestrze zimowym rozpoczynacie Państwo pisanie prac licencjackich.

Przypominamy, że dla obu kierunków studiów – TIM i LMM organizowane są seminaria, które  prowadzą:

 • Dr inż. Wiesław Cetera
 • Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Gogołek
 • Dr Krzysztof Kowalik
 • Prof. dr hab. Wiesław Macierzyński
 • Dr Andrzej Świątecki
 • Oraz Prowadzący inne seminaria

Wybór seminarium nie jest ograniczony studiowaną specjalnością.

Praca powinna dotyczyć tematyki kierunku studiów.

 

Oguny/monografy – wyjaśnienia

W oparciu o “Informację nr 16/6/2013 Dziekana Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie zaliczania zajęć monograficznych w ramach zajęć ogólnouniwersyteckich” informuję o szczegółowych zasadach zaliczenia wykładów monograficznych wykładami ogólnouniwerysteckim.

Obowiązkowe zajęcia monograficzne przewidziane planem studiów mogą być zaliczone przez studenta poprzez realizację obowiązkowych zajęć ogólnouniwersyteckich, pod warunkiem spełnienia następujących kryteriów:

 • zgodność co do formy (wykład za wykład)
 • zgodność co do ilości punktów ECTS
 • zgodność co do zasad zakończenia zajęć (zaliczenie, egzamin)
 • zgodność co do rodzaju studiów (studia I stopnia, studia II stopnia)
 • porównywalność liczby godzin

Zajęcia ogólnouniwersyteckie są rozliczane zgodnie z programem studiów obowiązującym danego studenta (tj. zgodnie z harmonogramem obowiązującym w danym instytucie).

Komentarz

 • Ogun można zrealizować e-learningowo, ale w przypadku zastąpienia nim monografu muszą być zachowane powyższe zasady.
 • Osoby, które chciały zastąpić ogunem monograf kończący się egzaminem, ale zrealizowały ogun z zaliczeniem na ocenę, mogą w kolejnym semestrze zapisać się na ogun z egzaminem, a ten zrealizowany na zaliczenie rozliczyć w terminie późniejszym, w ramach monografu na zaliczenie na ocenę. Rozliczenie jest roczne.
 • W przypadku realizacji oguna, za powiedzmy 6 pkt. ECTS, nie można zamienić go na dwa monografy po 3 pkt.. Obowiązuje zasada – jeden ogun za jeden monograf (rozliczony według zasad przedstawionych powyżej).
 • Student musi odpowiednio „zarządzać” monografami i ogunami, aby zrealizować wymagany limit ECTS w roku akademickim.