Zaliczenie wykł. monograf. „Językowe aspekty komunikacji interpersonalnej…” – przedłużenie terminu składania prac.

W związku z zamykaniem się w USOS pierwszego terminu wpisywania ocen w dn. 17.02, a drugiego (poprawkowego) – 17.03, przedłużam termin składania prac zaliczeniowych z przedmiotu „Językowe aspekty komunikacji interpersonalnej w praktyce zawodowej” do 15.02 (termin I) oraz 15.03 (termin II).

D. Lewandowska-Jaros
(mail: lewdorota@gmail.com).

Informacja o seminariach licencjackich

Szanowni Studenci Logistyki Mediów

W semestrze zimowym rozpoczynacie Państwo pisanie prac licencjackich.

Przypominamy, że dla obu kierunków studiów – TIM i LMM organizowane są seminaria, które  prowadzą:

 • Dr inż. Wiesław Cetera
 • Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Gogołek
 • Dr Krzysztof Kowalik
 • Prof. dr hab. Wiesław Macierzyński
 • Dr Andrzej Świątecki
 • Oraz Prowadzący inne seminaria

Wybór seminarium nie jest ograniczony studiowaną specjalnością.

Praca powinna dotyczyć tematyki kierunku studiów.

 

Oguny/monografy – wyjaśnienia

W oparciu o “Informację nr 16/6/2013 Dziekana Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie zaliczania zajęć monograficznych w ramach zajęć ogólnouniwersyteckich” informuję o szczegółowych zasadach zaliczenia wykładów monograficznych wykładami ogólnouniwerysteckim.

Obowiązkowe zajęcia monograficzne przewidziane planem studiów mogą być zaliczone przez studenta poprzez realizację obowiązkowych zajęć ogólnouniwersyteckich, pod warunkiem spełnienia następujących kryteriów:

 • zgodność co do formy (wykład za wykład)
 • zgodność co do ilości punktów ECTS
 • zgodność co do zasad zakończenia zajęć (zaliczenie, egzamin)
 • zgodność co do rodzaju studiów (studia I stopnia, studia II stopnia)
 • porównywalność liczby godzin

Zajęcia ogólnouniwersyteckie są rozliczane zgodnie z programem studiów obowiązującym danego studenta (tj. zgodnie z harmonogramem obowiązującym w danym instytucie).

Komentarz

 • Ogun można zrealizować e-learningowo, ale w przypadku zastąpienia nim monografu muszą być zachowane powyższe zasady.
 • Osoby, które chciały zastąpić ogunem monograf kończący się egzaminem, ale zrealizowały ogun z zaliczeniem na ocenę, mogą w kolejnym semestrze zapisać się na ogun z egzaminem, a ten zrealizowany na zaliczenie rozliczyć w terminie późniejszym, w ramach monografu na zaliczenie na ocenę. Rozliczenie jest roczne.
 • W przypadku realizacji oguna, za powiedzmy 6 pkt. ECTS, nie można zamienić go na dwa monografy po 3 pkt.. Obowiązuje zasada – jeden ogun za jeden monograf (rozliczony według zasad przedstawionych powyżej).
 • Student musi odpowiednio „zarządzać” monografami i ogunami, aby zrealizować wymagany limit ECTS w roku akademickim.

Lektoraty – studia zaoczne Logistyka Mediów

Szkoła Języków Obcych UW przypomina o konieczności dokonania samodzielnej rejestracji na lektoraty.

Zgodnie z wymaganiami programu kształcenia (I stopień studiów) student do końca 4 semestru ma obowiązek:

 • zaliczyć (na ocenę) 180 godzin języka obcego – obecny I rok,
 • zaliczyć (na ocenę) 120 godzin języka obcego – obecny II i III rok,
 • przystąpić i zdać egzamin z języka, uzyskując certyfikat na poziomie B2,
 • wykorzystać obowiązkowo (I, II, III rok) dodatkowe 60 godzin z języka obcego (w ramach przyznanych żetonów) – fakultatywnie – język i poziom dowolny.

Obowiązkowa całkowita liczba godzin lektoratu wynosi
I rok – 240
II i III rok – 180

W USOSIE  II i III rok ma przyznane 240 żetonów z nadwyżką  (limit do wykorzystania jest 180)
Uwaga! Lektoraty dla studentów studiów zaocznych wszystkich kierunków w ID, odbywające się w piątki, będą prowadzone w godz.: 16.45-19.00 oraz 19.15-21.30.

Instrukcja dotycząca lektoratów

II rok studiów stacjonarnych: Wyjaśnienie dotyczące lektoratów

Zgodnie z wymaganiami programu kształcenia (I stopień studiów) student do końca 4 semestru ma obowiązek:

 • zaliczyć (na ocenę) 180 godzin języka obcego,
 • przystąpić i zdać egzamin z języka, uzyskując certyfikat na poziomie B2,
 • wykorzystać dodatkowe 60 godzin z języka obcego (w ramach przyznanych żetonów) – język i poziom dowolny.

Obowiązkowa całkowita liczba godzin lektoratu wynosi 240.